Mapování kultury žáků a žákyň

 • Text
 • Kritická pedagogika
 • Škola
 1. O čem žákyně a žáci mluví, o čem čtou, o čem píší/komunikují? Kdy čtou a píší a za jakým účelem? O jaké knihy se zajímají, jaké knihy mají doma?
 2. Jaké výrazy často používají?
 3. Jak se stravují? Jak se oblékají? Jak bydlí? Jaký typ lékařské péče využívají?
 4. Jakými obrazy se doma obklopují, co jim visí na stěnách?
 5. Čím se odreagovávají, jak tráví volný čas?
 6. Jaké jsou jejich oblíbené (video)hry/hračky?
 7. Jakou hudbu mají rádi*y? Jaké filmy, seriály a osobnosti sledují?
 8. Co sledují na internetu a v televizi? Koho a proč sledují na sociálních sítích? Přes jaká média získávají informace o aktuálním dění?
 9. Domnívají se, že jim média poskytují přesný obraz událostí? Které zprávy ne/sledují? Dokáží na politickém spektru určit pozici médií, která sledují? Používají ve svém slovníku nějaké politické výrazy, jaké/jak?
 10. Zajímají se o politiku a věci veřejné? Podíleli*y se na nějaké politicky angažované akci? Jsou politicky aktivní, hlásí se k politickým nebo občanským organizacím? Zajímají se o politiku ve škole (školní parlament apod.)?
 11. Jak mluví o svých životních cílech? Co chtějí od života?
 12. Jaké vnímají největší problémy ve svém životě a jak o nich mluví? Jaké jsou největší problémy, se kterými se podle nich v současnosti společnost potýká?
 13. Jsou doma vystaveni*y nějakému tlaku? Ignorují rodiče školní práci žáků a žákyň, nebo na ně naopak tlačí, aby měli*y dobré výsledky?
 14. Vykazují nějaké známky sexuálního zneužívání?
 15. Vykazují známky užívání drog nebo alkoholu?
 16. Jak získávají a za co utrácejí peníze? Vykonávají nějaké brigády, pokud ano, jaké? S jakými financemi operují – v jakých řádech se pohybuje jejich kapesné/příjmy?
 17. Jsou sexuálně aktivní? Mají přístup k (efektivní) sexuální výchově?
 18. Narodili se rodiče vašich žáků*žákyň v Česku? Mluví, píšou a čtou česky, pokud pocházejí ze zahraničí? Jak vnímají vlastní etnickou identitu? Jak se vyjadřují o jiných etnických skupinách? Jaká je etnická skladba oblasti, ve které žijí? Vnímají rasismus jako problém a pokud ano, proč?
 19. Jak vypadají vztahy mezi muži a ženami v jejich domácnosti a komunitě? Jak se vztahují k maskulinitě a feminitě, jak je vnímají? Řeší genderovou identitu? Myslí si, že jsou si muži a ženy rovni*y, nebo že by si měli*y být rovní*y? Mají chlapci ve třídě tendenci skákat dívkám do řeči?
 20. Mají žáci a žákyně zkušenost se sexuálním obtěžováním nebo diskriminací ve svém okolí?
 21. Jak vnímají jiné sociální vazby: vztahy mezi majiteli bytů a nájemníky, obyvateli a policií, zaměstnanci a jejich šéfy? Jak o nich mluví? Jak podle nich tyto vztahy vypadají/fungují?
 22. V jakých podmínkách funguje komunita, ze které pocházejí? Jaké tam panují vztahy, jaká je převládající forma bydlení, zdravotní péče, dostupnost hromadné dopravy, kriminalita, hřiště, zdravotnická zařízení, dostupnost technologií, systémy sociální podpory, etnická skladba, víra?
 23. Jak vnímají vzdělávání? Myslí si, že dostávají dobré vzdělání? Jak vnímají školu? Jaký charakter mají místní školy? Jaký stupeň vzdělání mají jejich rodinní příslušníci a sousedé? Mají přístup k nějakým typům neformálního vzdělávání?


*nástroj čerpáme z publikace Iry Shora: Empowering Education - kapitoly Becoming an Empowering Educator (aktualizováno pro potřeby metodiky Futuropolis)