Ledovce: Bankovní vzdělávání vs Kritická pedagogika

 

Ledovce: Bankovní vzdělávání vs Kritická pedagogika

120 min

Eva + Dan, Eliška

 • Rámování: Na to, jak vystupovat ze vzorcu útlaku se snažil odpovědět i Paulo Freire, jak naznačuje jeho kniha Pedagogika utlačovaných. Pojdmě se teď podívat na hlavní rozdíly mezi tradičním a kritickým vzděláváním
 • Příklady jak s projevuje bankovní model a KP (studenti mluví x studenti poslouchají)
 • pojmenovat základní principy obou a porovnat je
 • Vidět vztah mezi předpoklady/mentálními modely a akcí, jít do hloubky akce – předpokladu, ze kterých vychází (ledovec) 
 • dovysvětlit pojmy jako kultura ticha a vystoupení z vzorců útlaku – rámovat to jako důležité
Pomůcky:

Kódy (video, nebo obrázky, technika – projektor, počítač, silný reproduktor)

K tisku:

 • K individuální reflexii – kde jsem já? ledovec
 • Pracovní list pro principy KP – s obrázek subjekt-objekt
 • Šípův text – prostor
 • Danovy obrázky: subjekt-objekt, vystupování z limitní situace

 

Něco jako cíle: 

 • Příklady jak s projevuje bankovní model a KP (studenti mluví x studenti poslouchají)
 • pojmenovat základní principy obou a porovnat je
 • Vidět vztah mezi předpoklady/mentálními modely a akcí, jít do hloubky akce – předpokladu, ze kterých vychází (ledovec) 
  • Aplikovat porozumění: struktura generuje chování systému
 • dovysvětlit pojmy jako kultura ticha a vystoupení z vzorců útlaku – rámovat to jako důležité


Navazujeme

 •  na charakteristiky zmocnění, které pojmenovali v Sochách
 • Učitelské zmocnující zkušenosti z oceňujícího zkoumání a pojmenované hodnoty

Proces:

 • Účastníci si prohlédnou postupně dvě videa – 1. Video: 1. Muška jenom zlatá – 2. Video škála (KP); každý si píše poznámky, co dělá učitel, co dělají žáci. 
  • Ošetřit, aby se nebavili o filmu, aby se v diskuzi nebavili o celku, filmu.
 • Sejdou se ve skupinkách i s provázejícími (úkol vracet k zadání). Do formátu ledovce do části Jednání sepsat, co jsme viděli (dělají žáci, dělají učitelé),
  • v diskuzi si uvědomovat, co jsme viděli a co je interpretace
 • Ve velké skupině: co jsme všechno viděli – sepisovat, klastrovat dle souvisejících principů? Do vrchní části velkého společného ledovce
  • Které z projevů žáků jsou projevem emancipace, které projevy, činnosti učitele podporují emancipaci – podtrhnout v soupisu
  • Účastnicíe mají k dispozici pracovní list Dvojledovec

 

 • V malé skupině: diskuze z pod hladiny
  •  (struktury)V jakém prostředí se to děje? Jak prostředí utváří pozorované  jednání? 
  • Co jsme viděli a co si domyslíme ze zkušenosti.
  • (mentální modely) Proč tihle dva učitelé učí? Z jakých svých přesvědčení účelu školy, o lidech, o žácích, o světě o procesu učení může vycházet v jednání?
 • Společně vzájemně představení: z čeho  vychází jednání (společnost, nastavení školy, motivace a předpoklady učitele)? 
  • lektoři doplňují pojmenované principy, které ty věci ilustrují kritickou pedagogiku – pojmenovávat je, lepit, 
  • Účastníci mají k dispozici zaznamový arch Principy kritické pedagogiky

 

Principy kritické pedagogiky, kterých se ukázka dotýká;

Eliška: nejsou to principy, ale spíše aspekty – jak vypadá přístup, co se ve třídě děje; aspekty jsou projevem principů; 

 • Učení je proces stávání se člověkem. Humanizací spolu s Komenským a Freirem myslíme svobodně jednajícího, nikdy neukončeného, tudíž stále se učícího člověka ve společnosti.
  •  Prvním krokem k tomu je lidský vztah mezi vyučíjícími a žactvem.
 • Lidský vztah učitelka – žákyně a žáci; součást humanizace.
  • Učitelka je autentická, naslouchá a reaguje na žáky. 
 • Učení se děje ve vztahu k životu a zkušenosti žáků/yň a jejich sociální, ekonomické, politické, environmentální situaci.
  • pozorování na dvoře, otázky na život, psaní vlastních příběh
 • Pedagog/žka vychází z kultury žáků/yň a jejich jazyka
 • Naslouchání jako krok dialogičnosti
 • Posilování pospolitosti a pojmenovávání společného zájmu Kritická pedagogika mě učí, že jsem součástí sociální třídy a různých skupin, které mohou být v útlaku; zbavit se útlaků a problémů se můžeme zbavit pouze jako komunita a společenství. Je to občansko politické posilování komunity – společenství a jejich zájmů. 
  • poznávají se (posilování zájmů)
  • v ukázce by k tomu mohla třída směřovat skrz téma gangů 
 • Vědění je utvářené společným zkoumáním – příběhy vytvářejí žáci ‘peškiza “
 • Probouzení z ticha – žáci vystupují z kultury ticha a získávají svůj hlas
  • Tvůrčí činnost jako nástroj emancipace – v ukázce budou psát své příběhy.
 • První krůčky ke sdílení moci a odpovědnosti: V procesu učení vytvářejí učitelé a žáci kurikulum společně. Společně hledají a definují, co se bude dít. 
  • mají volbu (poslouchat či hrát), a co uprchlický tábor; 

 

PRINCIPY KRITICKÉ PEDAGOGIKY mimo ukázku

  • Kritické vědomí a proces zvědomování – schopnost vidět svoji životní situaci ve vztahu k širšímu společenskému kontextu a vědmomí toho, že skrz akci a reflexi ve spolupráci s ostatními mohu tuto realitu ovlivňovat.
   • Ve výuce – jsme víc producenty, než konzumenty
   • S kritickým vědomí studenti snáze vidí jakékoliv téma ve vztahu a pod vlivem ostatních rozměrů kurikula a společnosti. Jakákoliv problematika, zkoumaná v kritické třídě patří do širšího historického a společenského kontextu a má vztah ke studentskému kontextu.
  • Čelení problému -vidět téma jako problém ve svém životě, schopnot postavit se mu čelem, chvíli s ním být a zkoumat ho, abych ho mohla pak proměnit skrz akcí. Je to pozvánka k akci. 
  • Sociální analýza; poznávání vztahů vlastní životní situace k širším společenským tématům, historickému kontextu. Klíčová otázka Qui bono? Kdo z toho těží?  Hledáme zájmy jednotlivých aktérů: antagonisti, udržovači, osvobozující se utlačovaní a jejich spojenci.
 • Propojenost akce a reflexe – V akci uplatňujeme a posilujeme vlastní moc proměňovat svoji současnou situaci a mocenské vztahy ve společnosti
 • Vystupování ze vzorce útlaku – proces osvobozování, posouvání limitů vlastní životní situace, který jde dál za podřízení nebo vzbouření. Svojí akcí proměňuji vnější mocenské nastavení, vztah s utlačovatelem i své znitřelé vzorce utlačovaného. 
 • Posouvání hranic představivosti: schopnost představovat si, jak jinak mohou veci být, schopnost vytvářet si vize


Individuální reflexe
+ sdílení: 

 1. A) Moje současné pochopení kritické pedagogiky

Otázky, které chci prozkoumat: 

 • Co tak pětilístek na Kritická pedagogika?
 1. B) Kde jsou v tom oni? posílit pochopení vztahu mezi mentálními modely, strukturami a akcí/chování (pracovní list – ledovec?)
 • Jaké mé učitelské projevy mají zmocňující charakter? 
  • Kde v praxi vnímám nesoulad mezi svým přesvědčením a s svou aktivitou? Co je příčinou nesouladu? Co by mi pomohlo? 
 • Jaké struktury v mé třídě, na mé škole mi umožňují pracovat více kriticky, dialogicky, partnersky, emancipačně a jaké mne brzdí
  • Jaká změna struktury v mé třídě/ struktura mých hodin/ škole by mi umožnila 
 • O jaké předpoklady tuto konkrétní činnost opírám?
  • Jaké mé předpoklady o studentech, škole, učení, světě (předpoklady) mne brzdí?