Kruh souvislostí

Kruh souvislostí je jedním z nástrojů systémového myšlení, který pomáhá rozpoznat klíčové prvky systému a hledat vzájemná spojení mezi prvky v systému. Umožňuje zakreslit, zdali se prvky mezi sebou navzájem posilují, nebo oslabují. Umožňuje nám tak rozpoznat možné pákové body v systému.

Teorie

Kruh souvislostí je nástrojem, který ve výuce pomáhá zakreslit jednotlivé části, projevy, prvky systému, který zkoumáme. To nám umožňuje vidět souvislosti v kruhu a hledat mezi nimi spojení. Pokud najdeme mezi dvěma prvky spojení, můžeme jej zakreslit pomocí šipek, společně s nábojem +/-. Náboj značí, jestli jeden jev ten druhý posiluje, nebo oslabuje.

Při rozkreslování můžeme prvky doplňovat nebo mazat, podle toho, jestli nám v systému dávají smysl / jestli se zakládají na realitě. Může se stát, že každý budeme pracovat s různou sadou prvků, které považujeme za důležité. Stejně tak jednotlivým prvkům můžeme každý rozumět jinak. Je proto důležité vést dialog o tom, jaké volíme prvky a jak je chápeme.

Kruh souvislostí slouží jako pomůcka pro bádání v problému i pro reflexi diskutovaných témat. Nástroj nám pomáhá rozpoznávat jednotlivá spojení, závislosti i cykličnost světa. Kruh tak vede k celistvému, holistickému myšlení, místo k myšlení kauzálnímu, které se vyznačuje odděleností a neschopností vidět svět jako propojený celek.

Praxe

Jako vyučující můžete:

1. přinést sami*y jednotlivé části systémů, na kterých chcete se třídou zkoumat jejich propojení (slouží jako evokace i jako téma k bádání nad problémem)

Aktivita: Co mají společného jednotlivé problémy? (porozumět tomu, co mají společného jednotlivé události ve světě)

  • Znázorněte ve třídě kruh dost velký na to, ať do něj může vstoupit několik studujících, a na osu kruhu doplňte společenské problémy, u kterých chcete hledat, co je spojuje (např. změna klimatu – mezinárodní konflikty – zvyšující se nerovnosti mezi bohatými a chudými – zvyšování populace). Hledejte, co spojuje jednotlivé problémy. Hledat můžete, co problémy posiluje nebo oslabuje.

2. Nechte studující pojmenovávat prvky v problému, kterému se věnujete, nejlépe po fázi učení (přednáška, vlastní studium, domácí úkol aj.).

Aktivita: Co posiluje, a co naopak oslabuje problém?

  • Ve třídě se např. věnujeme problému chudoby, chceme porozumět tomu, jak vzniká a co ji posiluje. Tehdy hledáme odpovědi na otázku, co chudobu ovlivňuje. Ze třídy zazní např. tyto názory: „Nízké platy, lidi nechtějí pracovat, ale chtějí si užívat, drahé bydlení, lidi jsou zadlužení a řeší to dalšími dluhy, drahé potraviny, alkohol a lehce dostupné drogy.“
  • Tehdy si vezměte jeden z pojmenovaných problémů, který chcete více prozkoumat. Zaneste jej na kruh souvislostí a hledejte k němu další prvky které a) problém posilují a umocňují, b) problém oslabují.

Zdroj: Waters Center for Systems Learning