Nastolení problému

V protiváze bankovnímu konceptu vzdělávání stojí pedagogika, která má za cíl plně humanizovat, osvobozovat a emancipovat (desocializovat) od dogmat dominantního systému. Pedagog již není ten, kdo pouze vzdělává, ale ten, kdo, i když vzdělává, je sám vzděláván v dialogu se studenty. Učení otevírá prostor pro dialog, komunikaci, zpochybňování a reflexi současného stavu věcí v neustálém hledání transformace. Při vzdělávání metodou problematizace lidé rozvíjejí své schopnosti vnímat kriticky vše ve světě, v němž se nacházejí a s nímž jsou v kontaktu. Najednou svět nevidí jako statickou skutečnost, ale jako skutečnost v dynamickém procesu změn a pohybu. Obsahy učení vychází z konkrétní reality, která formuje studenty a učitele. Podle Paula Freireho se jedná o politickou praxi, která může osvobodit studenty od jejich společenské nevědomosti a umožnit tak boj za základní práva a transformaci společnosti.