Pedagogický konstruktivismus

Tento pedagogický princip vychází z psychologického předpokladu, že každý si své poznání aktivně konstruuje na základě předešlých zkušeností a znalostí.

Konstruktivistická pedagogika se zaměřuje na způsob, jakým vzniká poznání a porozumění, na proces, jak zpracováváme mnohoznačnou realitu, jak konstruujeme vlastní pravdy a nacházíme řešení. Každý člověk, aby mohl rozumět a chápat realitu, má v každém okamžiku ve vědomí hotový stávající obraz světa, hotovou strukturu. Nová fakta do této struktury buď zapadají, anebo jsou s touto strukturou v rozporu a vyvolávají její změnu. Cílem vyučujících je umožnit žákům a žačkám, aby tyto obrazy (prekoncepty) zkoumali*y, zapojili*y poznatky do nového obrazu světa, a tím konstruovali*y nové poznání.

Poznání je společným procesem. Vztahy s druhými a dosavadní poznání ovlivňují, jakým způsobem se učíme. Obraz světa ovlivňuje, jaké vědění vytváříme a přijímáme jako platné. Proto je důležité porozumět dosavadním představám o světě a do učení vstupovat s vědomím toho, z čeho vycházíme.

Pedagogický konstruktivismus chápe učení jako sociální fenomén. Lidské poznání vzniká vždy v interakci, prostřednictvím komunikace. Poznání nelze chápat odděleně od sociálního prostředí, v němž a pro nějž vzniká. Dialog, debata, konfrontace různých názorů a úhlů pohledu vede ke hledání nových způsobů řešení, ke vzniku nových myšlenek, nápadů, k novým způsobům zkoumání daných témat. V praxi doporučuje pedagogický konstruktivismus navozovat inspirativní střetávání názorů, myšlenek, předkládané učební texty by měly poskytovat prostor pro názor, polemiku, dialog pro nové, originální porozumění danému problému. Výsledkem výuky není pouze znalost, ale také schopnost k ní dospět a obhájit ji vůči kontroverzním poznatkům, případně svou znalost pod tlakem silnějších argumentů přehodnotit. Spolu s výukou obsahů pak dochází k pěstování komunikačních a sociálních dovedností.

Metoda Futuropolis vychází z principů a filozofie učení prostřednictvím zkušenostní a reflektivní praxe. Chceme, aby proces poznávání a tvorba vědění vycházely co nejvíce ze zkušeností a zájmů samotných studujících, aby došlo k demokratizaci vzdělávání a obsahy vzdělávání byly společně vyjednané.