Dialogické a bezpečné prostředí

Podmínkou pro kritickou pedagogiku a dialog je demokratické a bezpečné prostředí ve třídě a škole. Z naší zkušenosti jsou mladí lidé velmi otevření zkoumat složité otázky a kontroverze, pokud se cítí bezpečně, plně slyšeni a pokud nejsou odsuzováni za své prožívání či své názory, tehdy mohou být sami sebou.

Očekávat od mladých lidí aktivní tvůrčí účast na demokratickém procesu můžeme až tehdy, pokud budou kulturu dialogu a demokracie zažívat ve škole. V procesu kritické pedagogiky proto usilujeme o to, aby studující měli*y mnohem větší možnost určovat záměr, obsah a proces výuky.

S těmito záměry nabízíme inspirativní texty a dílčí konkrétní nástroje. A také řadu zkušeností pedagogů a pedagožek mající zkušenosti s experimenty s tím, jak dát prostor vlivu žáků a žákyň a dialog s nimi.

Cvičení dialogické komunikace se třídou

Cvičení rozvíjí dovednost kritických vyučujících “Facilituje a podněcuje diskuzi mezi studujícími navzájem”, dovednost je součástí kompetence “Jedná dialogicky a demokraticky”. Na přepisech reálné hodiny hledají vyučující možnosti, jak rozvinout diskuzi mezi žactvem.

Groan Zone (Zóna kvílení)

Groan zone je chvílí, kdy můžeme posílit rozdílné hlasy, vydržet s nedořešeným problémem, nebát se emocí. Úspěšné zvládnutí právě těch chvil, kdy jsou otevřeně vyjadřovány rozdílné postoje, umožňuje ve výsledku nacházet lepší řešení.

Možnosti rozhodování

Přehled základních druhů rozhodování s příklady rozhodovacích postupů pro vyučující rozšiřuje představu, že jediný způsob společného rozhodování je hlasování. Chceme tím posílit schopnost tříd, skupin, týmů a v konečném důsledku i společnosti rozhodovat se snahou zohlednit co nejvíce potřeb.

Check-iny

Podobně jako se před odletem z letiště odbavujeme, abychom letěli*y nalehko a soustředili*y se na cestu, tak se můžeme stejně odbavit a zaměřit svou pozornost i na začátek schůzky, semináře. Následuje přehlídka „čekinů“ na rozproudění online setkání, které jsme zatím v projektu zkoušeli*y.

Emoce ve výuce

Reflektivní tabulka demokratické autority

Sada otázek k mapování kultury žáků a žákyň

Ledovec

Nový náhled na vědění a společnost: desocializace a kritické vědomí

Tři cesty ke kritickému myšlení: generativní, aktuální a akademická témata

Tři cesty ke kritické myšlence