Cvičení dialogické komunikace se třídou

Cvičení rozvíjí dovednost kritických vyučujících “Facilituje a podněcuje diskuzi mezi studujícími navzájem”, dovednost je součástí kompetence “Jedná dialogicky a demokraticky”. Na přepisech reálné hodiny hledají vyučující možnosti, jak rozvinout diskuzi mezi žactvem.

Cíle programu:

 • Posílit dovednosti
  • podporovat rozvedení žákovské promluvy
  • podněcovat diskuzi mezi žáky a žačkami

Čas: 60 min

Přílohy: Cirkulace moci (Příloha 1), Robinson (Příloha 2)

Proces:

 1. Představte model nejčastější interakce ve výuce IRF (viz infobox dole) a indikátory dialogického vyučování. 

2. Práce jednotlivců

 • Přečtete ukázku z hodiny Cirkulace moci (Příloha 1) a podtrhněte způsoby, jakými vyučující posouvá vstupy zactva k triadické interakci nebo podkládání argumenty. 
 • Triadická interakce: zahrnuje nejméně tři účastníky či účastnice, trvá nejméně 30 vteřin, vyučující může a nemusí být jedním*ou z nich. 

3. Práce ve dvojicích či trojicích: 

 • Přečtěte si ukázku z hodiny Kryštof Kolumbus (Příloha 2).
 • Najděte místa, na kterých vyučující posunul*a IRF blíž jednotlivým indikátorům. 
 • Vyberte si místa IRF a navrhněte možný jiný postup s cílem a) rozvést žákovskou promluvu, b) podnítit diskuzi mezi žactvem navzájem (triadická interakce).
 • Najděte místo s uzavřenou otázkou a vymyslete tři otevřené.


4. Sepište společně výstup „strategie k rozvedení žákovské promluvy“:

 • např. „A proč?“, „Můžeš to rozvést?“
 • otevřená otázka
 • když položím otázku s přesahem do osobního, dám dostatečný prostor ke sdílení odpovědí (např. zvedněte ruku, kdo ANO, zvedněte ruku, kdo NE – nechat pojmenovat důvody)
 • z diskuze vyvstalo doporučení: urči si záměr a záměr sdílej s žáky a žačkami; to pomůže volit strategie zásahů

Infobox

Indikátory dialogického vyučování:

 • 1. Otevřené otázky vyšší kognitivní náročnosti
 • 2. Rozšiřující otázky učitele
 • 3. Žákovské promluvy s argumentem
 • 4. Triadická interakce 
 • 5. Počet žákovských otázek

Podle výzkumů je nejčastější model interakce v hodinách tzv. IRF model (iniciace – směr interakce určuje vyučující nejčastěji otázkou, response – žák odpovídá, feedback – vyučující odpověď zhodnotí – slovně nebo neverbálně).

Dialogické vyučování posilují interakce, které stojí na vzájemné diskuzi studentů. Pro potřeby pozorování definovali*y výzkumníci a výzkumnice tzv. triadickou interakci: zahrnuje nejméně tři účastníky, trvá nejméně 30 vteřin, vyučující může a nemusí být jedním*ou z nich.

Zdroj: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Martin Sedláček a Zuzana Šalomounová: Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016.